19/11/11

Επιχορηγήσεις σε καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων


Ξεκινά το νέο πενταετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νυν και νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων. Εως και 450 ευρώ το στρέμμα φτάνει η πενταετής επιδότηση για παραγωγούς που θέλουν να κάνουν στροφή σε βιολογικές καλλιέργειες.Σκοπός των δράσεων είναι να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών και των κτηνοτρόφων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι δράσεις του μέτρου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, και από εθνικούς πόρους. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων ανέρχεται, συνολικά για την περίοδο 2007-2013, σε περίπου 1,17 δισ. ευρώ, από τα οποία 815 εκατ. ευρώ, περίπου, αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της τρίτης προγραμματικής περιόδου.

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.Επιλέξιμες καλλιέργειες για ένταξη στη δράση της βιολογικής γεωργίας είναι: ελαιοκομία, αμπελοειδή (εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση), αραβόσιτος (για ζωοτροφή), μηδική (τριφύλλι), βαμβάκι αρδευόμενο, σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά, αρωματικά φυτά και κρόκος

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να κριθούν νέοι δικαιούχοι και παραγωγοί που συμμετείχαν στο προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με δικαίωμα παράτασης.

Νέοι δικαιούχοι μπορούν να κριθούν:
Οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά δηλαδή πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, τα φυσικά και νομικά δηλαδή πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών με την ιδιότητα αυτή, οι οποίοι επιπλέον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Φυσικά πρόσωπα: Να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
• Νομικά πρόσωπα: Να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και να έχουν νομική προσωπικότητα, όπως αυτή η έννοια ορίζεται στο Εμπορικό Δίκαιο.
Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης μπορούν να κριθούν όσοι:
• Εχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι και την 31η/12/2006 στο πλαίσιο του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 (παλαιοί δικαιούχοι των Μέτρων 3.1 & 3.2 του ΕΠΑΑ για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αντίστοιχα).
• Δεν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ειδικές δεσμεύσεις στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας
Για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, οι δικαιούχοι της δράσης της βιολογικής κτηνοτροφίας αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν σταθερής έκτασης βοσκότοπο και να διατηρούν τόσες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) ανά κατηγορία ζώου όσες αναφέρονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει για την ένταξή τους.
Πώς θα γίνει η μοριοδότηση
Τα μόρια που θα λαμβάνουν οι αγρότες έχουν ως εξής:
• 50 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες.
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι γεωργοί με επιχειρηματικό σχέδιο (μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013).
• 20 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες με εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.
• 20 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
• 10 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 από 10 έως 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
• 10 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης.
Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική γεωργία:
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί φυτικών βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών.
• 30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
• 5 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ.
• 10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι από 20 έως 40 στρέμματα.
• 15 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο από 40 στρέμματα.
• 10 μόρια όταν η εκμετάλλευση είναι σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική κτηνοτροφίας:
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
• 4 μόρια ανά 10 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών θα λαμβάνουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές.
• 30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια όταν υπάρχει αποδεικτικό για τη νόμιμη κατοχή του βοσκότοπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 χρόνια).
• 5 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στη δράση "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων".
• 10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 100 ζώων.
• 5 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 50 ζώων και μικρότερο ή ίσο των 110 ζώων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
• 10 μόρια όταν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
Ποιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες
• Εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες φυτείες.
• Παγετόπληκτες μόνιμες φυτείες και καμένες εκτάσεις μόνιμων φυτειών.
• Ενεργειακά φυτά.
• Εκτάσεις σε επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές.
Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας επιλέξιμες είναι οι παρακάτω εκτροφές:
• Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
• Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση.
• Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
Πώς θα γίνει η μοριοδότηση
• Τα μόρια που θα λαμβάνουν οι αγρότες έχουν ως εξής:
• 50 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες.
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι γεωργοί με επιχειρηματικό σχέδιο (μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013).
• 20 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες με εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.
• 20 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
• 10 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 από 10 έως 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
• 10 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης.
Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική γεωργία:
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί φυτικών βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών.
• 30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
• 5 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ.
• 10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι από 20 έως 40 στρέμματα.
• 15 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο από 40 στρέμματα.
• 10 μόρια όταν η εκμετάλλευση είναι σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
• Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική κτηνοτροφίας:
• 30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
• 4 μόρια ανά 10 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών θα λαμβάνουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές.
• 30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
• 10 μόρια όταν υπάρχει αποδεικτικό για τη νόμιμη κατοχή του βοσκότοπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 χρόνια).
• 5 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στη δράση "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων".
• 10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 100 ζώων.
• 5 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 50 ζώων και μικρότερο ή ίσο των 110 ζώων.
• 10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
• 10 μόρια όταν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Το ύψος των επιδοτήσεων για όλες τις περιπτώσεις
Η ενίσχυση χορηγείται κάθε έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης (πενταετία για νέους δικαιούχους και διετία για δικαιούχους νυν παραγωγούς βιολογικών προϊόντων με δικαίωμα παράτασης) έπειτα από αίτηση του δικαιούχου και αφού πιστοποιηθεί η τήρηση των δεσμεύσεων.
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε φορά βάσει της έκτασης της βιολογικής καλλιέργειας και συγκεκριμένων ποσών που ορίζονται ανά καλλιέργεια.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ελαιοκομίας φτάνει τα 378 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα με περίοδο προσαρμογής για νέους βιοκαλλιεργητές και τα 207 ευρώ χωρίς περίοδο προσαρμογής για τους νυν παραγωγούς, που παρατείνεται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για ακόμη δύο χρόνια.
Στα αμπελοειδή η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα για νέους και νυν βιοκαλλιεργητές. Στον αραβόσιτο η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα για νέους και νυν καλλιεργητές. Στην καλλιέργεια τριφυλλιού το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 300 ευρώ για τους νέους καλλιεργητές και τα 212 ευρώ για νυν παραγωγούς. Στην καλλιέργεια του κρόκου η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ. Στις καλλιέργειες που αφορούν σε σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες η ενίσχυση φτάνει τα 160 ευρώ για νέους καλλιεργητές και τα 123 ευρώ για τους νυν καλλιεργητές.
Στο βαμβάκι η ενίσχυση φτάνει τα 265 ευρώ για νέους παραγωγούς και τα 260 ευρώ για νυν καλλιεργητές.
Στη βιολογική κτηνοτροφία το ποσό ενίσχυσης φτάνει έως και τα 170 ευρώ για κάθε ΜΜΖ, ανάλογα με το είδος και την κατεύθυνση παραγωγής.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις επιδοτούμενες δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
http://www.ethnos.gr